Veiligheid Informatie Blad (MSDS-Sheet)

In de loop der jaren ben ik mezelf steeds meer gaan verdiepen in de producten rondom wimperextensions. Dit omdat wij als stylisten elke dag met chemische producten aan het werk zijn. Onze belangrijkste bron van informatie is altijd een goed MSDS document, ook wel Veiligheid informatie blad (VIB) genoemd.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabriek, de distributeurs en de groothandels/webshops om ons een juist MSDS document te overhandigen wanneer wij een chemisch product, zoals lijm, primer en remover, bij hen kopen. Door dit document goed te lezen, in jouw eigen taal is vertaald, kunnen wij weten waarmee wij werken en wat de eventuele risico’s zijn bij gebruik van het product.

Inhoud van een veiligheid informatie blad

  1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming(incl. een telefoonnummer voor noodgevallen).
  2. Identificatie van de gevaren(hier worden de risico’s voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven).
  3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen(dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 3 worden vermeld.)
  4. Eerste hulp maatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken).
  5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen).
  6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat(reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen).
  7. Hanteren en opslag(wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan).
  8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming(technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid).

9. Fysische en chemische eigenschappen(vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit; kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water).

10. Stabiliteit en reactiviteit(gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen).

11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik).

12. Ecologische informatie(gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bio accumulatie).

13. Instructies voor verwijdering(incl. afvalverwerking).

14. Informatie met betrekking tot het vervoer(land/zee/lucht/spoor).

15. Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken H- en P- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen).

16. Overige informatie (lijst van alle in de VIB genoemde H- en P-zinnen; opleidingsadviezen; bronnen van de informatie enz. (Per 1 december 2010 zijn de R- en S-zinnen vervangen door H- en P-zinnen).

Wanneer het MSDS document wat jij van jouw leverancier hebt gekregen niet alle categorieën bevat die hierboven staan opgesomd, dan is het niet goedgekeurd om in de EU mee te werken.

Welke punten zijn voor ons als wimperstylisten belangrijk?

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming.

Hier staat alle informatie vermeld van de fabriek en/of de distributeur. Mocht er iets niet duidelijk zijn of heb je vragen kun je hier alle gegevens terug vinden om contact op te nemen.

2. Identificatie van de gevaren.

Dit is een van de meest belangrijke punten op het veiligheid informatie blad, hier staat beschreven tot welke gevaren klasse het product behoord. Wat de risico’s zijn voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren. Ook staat hier omschreven welke pictogrammen er op het label van het product moeten te staan. Het meest gebruikte pictogram voor onze lijm is:

GHS07

Huid irritatie, categorie 2 H315 Veroorzaakt huid irritatie
Oog irritatie, categorie 2A H319 Veroorzaakt serieuze oog irritatie
STOT SE, categorie 3 H335 Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken
H227 Brandbare vloeistof

 

GHS07

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Dit is eigenlijk de bron van informatie waar het veilgheid informatie blad op is gebaseerd. Bijvoorbeeld: de meeste lijmen voor wimperextensions bestaan uit*:

CAS 7085-85-0 | Ethyl-2-cyanoacrylate
CAS 123-31-9 | hydrochinon  

*dit is een voorbeeld, er zijn vele verschillende samenstellingen.

Deze informatie vertelt ons dus ALLES over onze lijm en door dit te lezen weet je dus precies met wat wij aan het werk zijn en de gevaren hiervan. Het beschrijft alle gezondheidsrisico’s die elk ingrediënt met zich mee brengt door middel van een pictogram en een korte tekst.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het laatste voorbeeld kun je dus zien dat Hydrochinon een mutageen is, een carcinogeen, het veroorzaakt schade aan het oog, het is giftig voor mensen en dieren, en het veroorzaakt huid irritatie.

Moeten wij ons hier druk om maken?

Ja zeker weten, het is een substantie waar je eigenlijk niet mee in aanraking wilt komen. Maar waarom zit het dan in de lijm en hoe weet je of je de lijm dan wel zou moeten en kan blijven gebruiken? Het zit zo, je kunt ook lezen dat deze ingrediënten in minder dan 0,1% van het totale product zitten. Dit betekent dat in een flesje lijm van 5gr maximaal maar 0.0005gr van deze substantie zit. En dat betekent weer dat het niet zo slecht is als we dachten. Maar toch, vaak in aanraking komen met deze stoffen gedurende een aantal jaren kan dus zeker wel slecht zijn voor de gezondheid. Daarom is het erg belangrijk de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen die jou hier tegen beschermen.

Er zijn geen lijmen waar deze stof niet in zit, aangezien deze stof ervoor zorgt dat de lijm niet in een keer droogt.

Cas- nummer

Zonder deze stof zou de lijm direct bij openen opdrogen en kun je er niets meer mee. Hierdoor zou ik dan weer meer willen weten en daarom hebben zij het CAS nummer erbij staan. CAS: 123-31-9, als je dit nummer in Google intikt krijg je het veiligheid informatie blad te zien van deze stof.  En kun je hier dus weer lezen wat de risico’s en de ingrediënten van deze stof zijn.

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/822333?lang=en®ion=NL

Mede door deze documenten weten wij nu dat in sommige oude lijmen en removers stoffen kunnen zitten die giftig zijn, slecht voor ongeboren baby’s enz. Dit is dus onze nummer 1 bron van informatie. Lees het, Google het CAS nummer en je zal met hele andere ogen naar jouw producten gaan kijken. En de juiste maatregelen kunnen treffen om hier veilig mee te werken.

4. Eerste hulpmaatregelen.

Nummer 4 op het document is naar mijn mening, het belangrijkste punt wat betreft jouw klanten. Dit punt vertelt ons wat wij moeten doen als er een ongeluk gebeurt met dit product. Dus wanneer het bijvoorbeeld in iemands oog terecht is gekomen. Iedereen die met chemische producten werkt zou dit punt zeker moeten lezen en begrijpen. Als jij nu denkt, dat heb ik al gedaan, en je hebt je maatregelen hiervoor getroffen dan zou dat betekenen dat je nu dus waarschijnlijk een oog reinigingsstation in jouw salon hebt… heb je die niet.. dan heb je punt 4 niet echt begrepen.

5. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

Als je een MSDS document van lijm met cyanoacrylaat door hebt gelezen, zal je weten dat het aangeraden is om je luchtwegen te beschermen. Welke bescherming je moet aanschaffen hangt af van hoe vaak je in aanraking bent met de lijm. Maar op zijn minst zou je een masker moeten dragen die goed is voor “Organische gassen”. Alles wat niet op zijn minst beschermt tegen organische gassen is niet geschikt om je te beschermen tegen de risico’s van de lijm. Deze gewone papieren weggooimaskers voldoen hier absoluut niet aan.

6. Toxicologische informatie.

Bij dit punt wordt alles beschreven wat er giftig is aan het product. Veel mensen kijken over dit punt heen, maar het is ook een heel belangrijk punt omdat sommige lijmen substanties bevatten die schadelijk zijn voor ongeboren baby’s, dit is natuurlijk erg belangrijk als je in de toekomst ook kinderen zou willen krijgen. Als er bij de lijm of de remover die jij gebruikt in het document staat dat dit risico’s zijn die bij de lijm horen dan zou ik je willen aanraden om over te stappen op een andere lijm. Deze punten zijn voor wimperstylisten de belangrijkste punten op een MSDS document. Deze moet je minimaal doorgelezen hebben wanneer je met een chemisch product werkt.

Volgens de wet

Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet vanuit de Rijksoverheid aan de professionele gebruiker er een veiligheidsinformatieblad van verstrekken. Volgens Artikel 31(5) van REACH moet het VIB worden verstrekt in de officiële taal van de lidstaat waar de stof wordt verhandeld. In Nederland moet dit dus in het Nederlands.

Reach

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het gebied van omgaan met chemische stoffen. Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen, aard en gebruik van de stoffen hebben bedrijven verplichtingen. REACH geldt voor stoffen die geproduceerd, geïmporteerd, verwerkt of verhandeld worden in de EU.

CLP

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden op het gebied van gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Doordat de CLP Verordening is gebaseerd op een wereldwijde indeling zijn de gevaaretiketten over de hele wereld vergelijkbaar.

VIB-check

Het is belangrijk en wettelijk verplicht dat jouw leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor jouw en voor de klanten. Doe daarom de VIB-check. De VIB-check is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen en/of mengels afnemen van leveranciers. Met de VIB-check controleer je of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Training

Als wimperstylist willen we allemaal de beste, snelst drogende, langst houdbare lijm die er bestaat. Maar hoe weten we welke lijm de juiste voor jouw in de salon is? Tijdens deze online training leer je de wimper lijm (Cyanoacryaat) beter te begrijpen en vind jij de weg naar jouw lijm en bereik je de beste retentie bij je klanten.