Algemene Voorwaarden Training

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Excellent Eye en de cursist als weergegeven op het bevestings formulier.

Algemene begripsbepalingen

Het opleidingsinstituut van Excellent Eye
De cursist: degene die zich online of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Excellent Eye georganiseerde trainingen of workshops.
De website: informatie omtrent de training/workshop van Excellent Eye waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

De training/workshop

Excellent Eye verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website.

Inschrijving

De overeenkomst tussen Excellent Eye en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van de online inschrijving via de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Excellent Eye. De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Excellent Eye te melden. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de (online) inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Excellent Eye worden georganiseerd.

Kosten van de training/workshop

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:
Lesgeld: Excellent Eye bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
Leermiddelen en materialen: Excellent Eye bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

Betaling lesgeld

Excellent Eye bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. Excellent Eye mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

Annulering

Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training dient hij/zij dit door te geven aan Excellent Eye. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Excellent Eye, Wannepad 75, 1066 HZ te Amsterdam. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 48 uur zal 75 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. Excellent Eye behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers of overmacht situaties (Zie artikel 9) te verplaatsen dan wel te annuleren.

Tussentijds beëindigen van de training

Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst

Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Deelnemers worden tijdig voor de geplande aanvang van de training op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaats vindt. Reeds betaalde lesgelden worden niet geretourneerd.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

  • Ziekteverzuim;
  • Elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig op de cursuslocatie kunnen bereiken;
  • Tekortkoming in de nakoming / levering door onze leveranciers;
  • Tekortkoming in de nakoming door (gast)docenten;
  • Overheidsmaatregelen, die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;
  • Alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten last van ons hoort te komen, een en ander behoudens opzet / grove schuld onzerzijds.

Materialen

Excellent Eye bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Op het cursusmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Schade

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico. Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Diploma’s en Certificaten

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de training een certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag. Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief trainingen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kosteloze proef afleggen. Daarna zal nogmaals beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor en certificaat. Aan diploma’s en certificaten van Excellent Eye kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Excellent Eye bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Excellent Eye aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Excellent Eye behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding

Excellent Eye is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Excellent Eye verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Overige bepalingen

Excellent Eye is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Excellent Eye de training verzorgt.  Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.

Studie informatie

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen en workshops op de website voorbehouden.